Excursion Information

Check Excursion Schedule

DateOptionsItem 
October 14, FridayOption 1Japanese Maps of the Tokugawa Era

Bankoku sozu

Sekai Bankoku Nihon Yori Kaijo Risu Ojo Jinbutsuzu

Shōhō zu

Shinkoku dai nihon zenzu

Bankoku no zue
October 15, SaturdayOption 2Tohoku no Shingetsu: A New Moon Over Tohoku (short version)
Linda OHAMA
What Are You Afraid of?
Hisako MATSUI